Over Kriebels & Kuren - | Kriebels & Kuren
Over Kriebels & Kuren

Over K&K

Kriebels & Kuren is nauw verbonden met de organisatie OZ en werkt bijgevolg binnen een missie en visie die aansluit bij die van OZ. 

Tijdens de vakantieperiodes organiseert Kriebels & Kuren vzw vakanties voor kinderen en jongeren. Deze vakanties vinden plaats in binnen- en buitenland en gaan van avontuurlijke vakanties in de bergen tot relaxvakanties aan zee. Je kan al onze vakanties bekijken in de OZ vakantiebrochure. Deze vakanties worden begeleid door onze K&K monitoren.

Elk jaar gaan we op zoek naar nieuwe gemotiveerde jongeren om deze vakanties te begeleiden.

K&K en OZ

K&K is nauw verbonden met de organisatie OZ en werkt bijgevolg binnen een missie en visie die aansluit bij die van OZ.

De missie van OZ:

 • Voor onze klanten zijn we een slimme zet.
 • We werken – samen met hen – aan hun gezondheid.
 • We zorgen ervoor dat ze zich goed voelen. Niet alleen fysiek, maar psychisch en sociaal.
 • We verzekeren, ondersteunen en adviseren hen. Altijd op een kwalitatieve, persoonlijke, transparante en vernieuwende manier.
 • Voor onze medewerkers zijn we een bedrijf waar het aangenaam werken is,
 • waar enthousiasme wordt bevorderd
 • en waar competente, gedreven medewerkers alle kansen krijgen om het verschil te maken.
 • Voor de overheid is OZ een betrouwbare partner.

Missie K&K

Bij K&K vinden we dat jeugdwerking een proces moet bieden waar jongeren en kinderen binnen een groepsdimensie kunnen groeien. De missie van onze vereniging is dan ook in de eerste plaats om kwaliteitsvolle vakanties voor kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar te ontwikkelen en aan te bieden waar een dergelijk proces mogelijk is. Sociale ontspanning en ontwikkeling binnen een recreatief kader staan centraal sinds de start van onze werking en dragen duidelijk bij tot de fysieke, mentale en sociale gezondheid van jongeren. Extra accenten die we willen leggen zijn ‘gezondheid’ en ‘communicatie in het digitale tijdperk’.

Een essentieel element daarbij is de begeleiding door gevormde en ondersteunde jongvolwassenen die de groep van begin tot einde begeleiden in dat groeiproces. Vakanties voor jongeren en de vorming van monitoren/vrijwilligers, blijven de twee pijlers of kerntaken van onze werking. Ook deze beleidsperiode kiezen we voor 5 modules activiteitenaanbod en 1 module vorming.

Missie waarmaken

Bovenstaande missie (het ontwikkelen en aanbieden van jeugdvakanties) willen we waarmaken met volgende kanttekeningen:

 • We wezen er reeds op dat monitoren het groeiproces van de deelnemers mee onderbouwen. Om dit mogelijk te maken, houden we de groepen kleinschalig en blijven de monitoren de hele vakantie bij dezelfde groep.
 • Wat bedoelen we met ‘kwaliteitsvolle’ vakanties? Ten eerste willen we werken met kleine groepen om zo het groepsvormingsproces controleerbaar te houden en de groepsdynamiek te bevorderen. Ten tweede wensen we programma’s flexibel te houden waardoor jongeren zich thuis voelen tijdens de vakanties. Vakanties die dus voor een groot stuk ‘op maat van de groep’ gemaakt worden. Ten derde duidt ‘kwaliteitsvol’ ook op de degelijke infrastructuur, de ondersteuning, de aandacht voor gezondheid en milieu etc.
 • Sport, beweging of andere activiteiten dienen als gezonde en verantwoorde middelen om jongeren aan te trekken en aan jeugdwerking te doen. Ze zijn niet gericht op competitie of het opbouwen van competenties naar het behalen van een diploma. Sport en spel worden gebruikt om het bovenbeschreven proces van groepsdynamiek te stimuleren.
 • Binnen onze vakanties willen we een zo ruim mogelijk publiek van jongeren integreren en betrekken bij de vakantiewerking. Dat iedereen welkom is ongeacht zijn afkomst of filosofische overtuiging, is voor K&K slechts een begin. We willen ook actief drempels tot vakantieparticipatie verlagen. 
 • We willen niet enkel de financiële drempel verlagen door betaalbare vakanties aan te bieden maar ook de gezondheidsdrempel tot vakantieparticipatie aanpakken.

De kern van Kriebels & Kuren vzw bestaat uit 5 enthousiaste medewerkers met elk hun eigen expertise. Samen trekken zij zowel het beleid als de uitvoering van K&K.


Simon Vogels is verantwoordelijk voor de monitorenwerking en vormingsaanbod van K&K. Dit laatste werkt hij samen uit met Julie. Hij zorgt voor de begeleiding van bijna alle vormingsinitiatieven en probeert de monitoren warm te maken om hier aan deel te nemen. Simon is instructeur in het jeugdwerk en begeleidt de meeste vormingsinitiatieven zelf als begeleider. Verder zorgt hij voor de communicatie naar de monitoren.

Simon stelt de monitorenteams samen en ondersteunt deze samen met Julie voor, tijdens en na de vakantie. Simon heeft een opleiding Sociaal Cultureel Werk gevolgd en heeft expertise in het werkveld van kinderen met een licht tot matige verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met autisme. Bovendien heeft hij meer dan 14 jaar ervaring als monitor en hoofdmonitor bij K&K, waardoor hij de werking van K&K door en door kent.


Jolein Roemendael concentreert zich voornamelijk op de ontwikkeling van nieuwe vakantie-initiatieven. Zij doet de algemene planning van alle K&K jeugdvakanties waaronder contracting van het verblijf en het vastleggen van de op vooraf geplande activiteiten. Verder zorgt Jolein voor de communicatie op de website, flyers, nieuwsbrieven, … van K&K. Voor alle jeugdvakanties K&K zorgt zij voor de praktische informatie die zowel de deelnemers als monitoren ontvangen.

 

Julie Velkeneers houdt zich vooral bezig met het klantencontact en zorgt mee voor de verkoop van de K&K jeugdvakanties. Zij springt bij waar nodig. Verder ondersteunt zij mee de monitorenwerking en dankzij haar ervaring in het jeugdwerk kan zij ook ingezet worden tijdens de K&K vormingsinitiatieven. Daarnaast staat Julie in voor de planning en coördinatie voor het vervoer naar de buitenlandse bestemmingen. 


Isabel De Jonghe concentreert zich samen met Julie voornamelijk op de ontwikkeling van nieuwe K&K vakantie-initiatieven. Verder is zij verantwoordelijk voor de contracting van K&K vervoer en de prijscalculatie van de K&K jeugdvakanties. Samen met de rest van het team verzorgt zij het klantencontact en zorgt ze mee voor de verkoop van de K&K jeugdvakanties.


 

Kristel Huet specialiseert zich in de verzekeringstechnische kant. Samen met de rest van het team verzorgt zij het klantencontact en zorgt ze mee voor de verkoop van de K&K jeugdvakanties. Verder is zij ook verantwoordelijk voor de gezinswerking.Naast de medewerkers ondersteunt een grote vrijwilligersgroep van monitoren tussen 18 en 30 jaar oud de K&K vakantie-initiatieven. Met deze monitoren onderhoudt K&K een band door middel van evaluatie- en voorbereidingsmomenten, vormingen, ontspanningsmomenten, coaching momenten en andere communicatiekanalen.

 


VZW en erkenning

Kriebels & Kuren vzw werd pas in 1999 opgericht en is dus nog vrij jong. K&K vond zijn oorsprong in de schoot van het Onafhankelijk Ziekenfonds. Al sinds jaren organiseerde dit ziekenfonds jeugdvakanties voor de eigen klanten, weliswaar op kleine schaal. In 1999 kwam dan de grote kentering in die zin dat onze vereniging als een aparte entiteit ging functioneren ten opzichte van het ziekenfonds en zich dus niet meer enkel ging richten op klanten daarvan.

K&K werkt wel nog samen met de organisatie OZ, en ook met de sociale verzekeringsgroep Xerius. Dit laat ons toe gebruik te maken van hun groot distributiebereik. Maar onze vakanties zijn dus toegankelijk voor iedereen, en hetzelfde geldt voor onze vormingsinitiatieven.

Uiteindelijk versterken dergelijke samenwerkingsakkoorden onze doelstelling om bij te dragen tot een hogere vakantieparticipatie. 

K&K heeft zich in de loop der jaren kunnen manifesteren als een autonome organisatie van en vooral voor alle jongeren. Dat is niet altijd makkelijk. K&K moet zich nu immers redden als een zelfbedruipende entiteit. Zo moet het met meer factoren rekening houden bij zijn prijszetting, dan voor 1999 het geval was.

Boven elke vzw staat een Algemene Vergadering en Raad van Bestuur. Deze organen ondersteunen de onderneming, zorgen tevens voor strategische besluitvormingen en komen minimaal 2 keer per jaar samen. In beide organen zetelen eveneens actieve monitoren van K&K.

Stuurgroepen

Er zijn 2 stuurgroepen: een stuurgroep monitorenwerking enerzijds en een stuurgroep beleid anderzijds. De stuurgroepen komen op geregelde basis samen en rapporteren 2 keer per jaar aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur blijft de eindverantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur dragen. De werking van de stuurgroepen is in een huishoudelijk reglement vastgelegd en goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

In de stuurgroepen zetelen personeelsleden van Kriebels & Kuren. Zij zullen jaarlijks het aanbod bespreken, evalueren en bijsturen op de samenkomsten van de stuurgroepen.


Waarden & doelstellingen

De waarden van K&K zijn:

 • Persoonlijke aandacht
 • Open & duidelijk
 • Onafhankelijk & kritisch
 • Realiseren & innoveren
 • Topwerk leveren

De doelstellingen van K&K zijn:

 • Jongeren een groeiproces laten doormaken binnen een groepsdynamiek
 • Kwaliteitsvolle vakanties met als resultaat tevreden deelnemers (en ouders)
 • Naast de vakantiewerking een forum zijn waar de jongeren zich thuis voelen
 • Groei in activiteit en competenties als hefbomen om onze missie waar te maken

Monitor worden